regulamin kursów online

REGULAMIN KURSÓW ONLINE
STRONY INTERNETOWEJ WWW.POZASCHEMATEM.PL

Warunkiem każdorazowego korzystania z kursów online umieszczonych na platformie znajdującej się na stronie internetowej www.pozaschematem.pl jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1 Podmiotem prowadzącym platformę i właścicielem marki Poza Schematem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIM Partners, z siedzibą przy: ul. Bartłomieja Strachowskiego 3A/3 we Wrocławiu. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000778524, NIP: 8992860217, REGON: 382917952, kapitał zakładowy 5 000 zł.

§2 Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.

§3 W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy.

I. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1 Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2 Platforma pozaschematem.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne, a kursy są udostępniane użytkownikom odpłatnie.

§3 Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4 Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA

§1 Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2 Płatne kursy będą dostępne dla Użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty oraz wg harmonogramu udostępnionego na stronie z modułem płatności za dany kurs.

§3 Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej niezbędnej do przeprowadzenia kursu, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4 Kupując dostęp do kursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w celu właściwego realizowania usługi szkoleniowej.

§5 Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6 Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

§7 Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8 Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9 Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów, za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10 Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności.

§11 Wszystkie ceny oferowanych produktów na stronie są cenami brutto.

III. PŁATNOŚCI

§1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

§5 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (nie dotyczy zakupu produktu cyfrowego np. kursów online).

IV. REJESTRACJA

§1 Platforma działa w systemie online.

§2 Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.

§3 Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

§4 Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5 Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6 W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do platformy edukacyjnej pozaschematem.pl.

§7 Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z elatformy edukacyjnej.

V. KURSY

§1 Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2 Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu:
a. z bezpłatnego na płatny,
b. zmianę kategorii tematycznej.

§3 Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu online.

§4 Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

§5 Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6 Platforma gwarantuje nieograniczony dostęp do materiałów kursu przez cały okres istnienia platformy pozaschematem.pl, nie krócej niż rok od dnia zakupu.

§7 Po odbyciu szkolenia online użytkownik przystępuje do zadania końcowego ograniczonego w czasie wg. harmonogramu.

§8 Po pozytywnym zaliczeniu zadania końcowego zostaną wygenerowane imienne certyfikaty.

VI. UŻYTKOWNIK

§1 Użytkownikami mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy edukacyjnej pozaschematem.pl.

§2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych.

§4 Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu leży po stronie Użytkownika.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6 Użytkownik może wybrać kursy, które opłaci i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów, a także cenniki dostępne są w zakładce kursy online.

§7 Dostęp do kursów uzyskuje się po zaksięgowaniu wpłaty.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA

§1 Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do firmy BIM Partners Sp. z o.o.

§2 Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do kursów, należy zgłosić do firmy BIM Partners Sp. z o.o., która ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów.

§3 Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§4 W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i otrzymania dostępu do kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§5 Prowizja transakcyjna systemu płatności nie podlega zwrotowi.

VIII. KWESTIE TECHNICZNE

§1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2 Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z problemów niezależnych od platformy pozaschematem.pl. W takich przypadkach firma BIM Partners Sp. z o.o. nie przyjmuje roszczeń.

§3 Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1 Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2 W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

X. PRAWA AUTORSKIE

§1 Prezentowane na stronach pozaschematem.pl treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2 Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3 Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu pozaschematem.pl jest zabronione i narusza przepisy prawa. W każdym przypadku naruszenia, Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

XI. SPORY

§1 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem pozaschematem.pl. Zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

regulamin kursów online

REGULAMIN KURSÓW ONLINE
STRONY INTERNETOWEJ WWW.POZASCHEMATEM.PL

Warunkiem każdorazowego korzystania z kursów online umieszczonych na platformie znajdującej się na stronie internetowej www.pozaschematem.pl jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1 Podmiotem prowadzącym platformę i właścicielem marki Poza Schematem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIM Partners, z siedzibą przy: ul. Bartłomieja Strachowskiego 3A/3 we Wrocławiu. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000778524, NIP: 8992860217, REGON: 382917952, kapitał zakładowy 5 000 zł.

§2 Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.

§3 W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy.

I. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1 Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2 Platforma pozaschematem.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne, a kursy są udostępniane użytkownikom odpłatnie.

§3 Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4 Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA

§1 Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2 Płatne kursy będą dostępne dla Użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty oraz wg harmonogramu udostępnionego na stronie z modułem płatności za dany kurs.

§3 Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej niezbędnej do przeprowadzenia kursu, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4 Kupując dostęp do kursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w celu właściwego realizowania usługi szkoleniowej.

§5 Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6 Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

§7 Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8 Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9 Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów, za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10 Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności Paynow.

§11 Wszystkie ceny oferowanych produktów na stronie są cenami brutto.

III. PŁATNOŚCI

§1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

§5 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (nie dotyczy zakupu produktu cyfrowego np. kursów online).

IV. REJESTRACJA

§1 Platforma działa w systemie online.

§2 Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.

§3 Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

§4 Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5 Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6 W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do platformy edukacyjnej pozaschematem.pl.

§7 Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z elatformy edukacyjnej.

V. KURSY

§1 Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2 Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu:
a. z bezpłatnego na płatny,
b. zmianę kategorii tematycznej.

§3 Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu online.

§4 Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

§5 Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6 Platforma gwarantuje nieograniczony dostęp do materiałów kursu przez cały okres istnienia platformy pozaschematem.pl, nie krócej niż rok od dnia zakupu.

§7 Po odbyciu szkolenia online użytkownik przystępuje do zadania końcowego ograniczonego w czasie wg. harmonogramu.

§8 Po pozytywnym zaliczeniu zadania końcowego zostaną wygenerowane imienne certyfikaty.

VI. UŻYTKOWNIK

§1 Użytkownikami mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy edukacyjnej pozaschematem.pl.

§2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych.

§4 Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu leży po stronie Użytkownika.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6 Użytkownik może wybrać kursy, które opłaci i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów, a także cenniki dostępne są w zakładce Kursy.

§7 Dostęp do kursów uzyskuje się po zaksięgowaniu wpłaty.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA

§1 Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do firmy BIM Partners Sp. z o.o.

§2 Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do kursów, należy zgłosić do firmy BIM Partners Sp. z o.o., która ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów.

§3 Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§4 W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i otrzymania dostępu do kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§5 Prowizja transakcyjna systemu płatności Paynow nie podlega zwrotowi.

VIII. KWESTIE TECHNICZNE

§1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2 Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z problemów niezależnych od platformy pozaschematem.pl. W takich przypadkach firma BIM Partners Sp. z o.o. nie przyjmuje roszczeń.

§3 Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1 Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2 W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

X. PRAWA AUTORSKIE

§1 Prezentowane na stronach pozaschematem.pl treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2 Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3 Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu pozaschematem.pl jest zabronione i narusza przepisy prawa. W każdym przypadku naruszenia, Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

XI. SPORY

§1 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem pozaschematem.pl. Zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.